۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

Free my Brother abdulreza Tajik

کمپین خانوادهٔ بزرگ زندانیان سیاسی‌، با چهار هدف : ۱. همبستگی جهانی‌ با زندانیان سیاسی‌ و خانواده‌های آنها از طریق عضویت در کمپین ؛ ۲. تلاش جهانی‌ برای آزادی زندانیان سیاسی‌ از طریق فعالیت آهسته و پیوسته برای زندانیان و جلب افکار عمومی، ۳. دمیدن روح تازه در کالبد کم رمق اما، پر اشتیاق جامعه استبداد زدهٔ ایران از طریق معنا دار کردن زندگی‌ برای شهروندان ؛ ۴. تقویت روحیه مسئولیت پذیری و دگر دوستی‌ از طریق تمرین و مشارکت شهروندان در یک فعالیت بلند مدت، مسالمت آمیز و مدنی، تشکیل گشته است. شیوهٔ کار کمپین بدین صورت است ک هر عضو کمپین یک تا سه زندانی سیاسی‌ را انتخاب کرده و عضوی از خانوادهٔ او ویا دوست وی میشود و تا زمان آزادی او برای وی آهسته و پیوسته فعالیت می‌کند. من هم از امروز عبدالرضا تاجیک را به عنوان برادر خود انتخاب کردم Join " Free my Political Family Campaign" : http://www.freemyfamilycampaign.com/persian/index.php

هیچ نظری موجود نیست: