۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

نوشابه معجزه گر


اگر با وجودی که خواب کافی داشته اید، سرتان به شدت گیج می رود ؛  فشارتان پایین است و بدنتان کوفته و خسته و تمرکزی هم ندارید و هر چقدرهم آب قند و شیرینی میل کردید ، افاقه ای نکرد،  حتما " یک لیوان سوناپ معمولی ( و نه رژیمی )"  را امتحان کنید. معجزه می کند. [ گاز نوشبه سبب می شود قندش زودتر جذب بدن شود .]
پ. ن - کشف همسر جان بود

۱۳۹۲ اردیبهشت ۶, جمعه

من آدم جمعه نیستم ..

انگار شش تا قرص خواب آور با هم خورده باشم ، از صبح این طوری ام. نمی دانم تاثیر تزه ، هوای آفتابیه ، روزه جمعه است ( این آخری احتمالش از همه بیشتره ). شاید باید دوباربرگردم به همان سیسیتم، " جمعه تعطیل ، یک شنبه کار" .فکر کنم بدنم به جمعه ها، حساسیت پیدا کرده :یک مدت بود که هیچ وقت نمی توانستم  جمعه ها کار کنم، هر چقدر هم که شبش زود می خوابیدم  یا صبح اش دیربیدار می شدم . تمام روز بدنم خسته و کوفته بود و ذهنم هیچ تمرکزی نداشت. آخرش دیدم بدنم با روزهای هفته نمی سازه ، من مجبور شدم باهاش بسازم، خوبی زندگی تزی / ریسرچری هم همینه : کار دست خودته ، مرخصی هم دست خودته :می ماندم خانه جمعه ها. تا لنگ ظهر میخوابیدم، بعد خانه را کم کم تمیز می کردم. گاهی آشپزی می کردم، شب هم اگه برنامه خوبی پیش میامد بیرون میرفتم. عوضش هفته ام  را از یک شنبه شروع می کردم. فکر کنم بدنم باز به همان سیستم یک شنبه تا ٥شنبه احتیاج پیدا کرده  ... من آدم جمعه نیستم ...

۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

پایان های تلخی که لابد بهتر از تلخی بی پایان بودند ..

" فکر کرد در گذشته چه انتخاب خطایی کرده است که با زنی ازدواج کرده و بعد از طلاق هم نیمی از خانه اش را اجبارا به او داده و هنوزقسط وام بانکش را برای همان خانه می پردازد، کدام بز در کدام آغل یا کدام دشت برای یک جدایی از جفتش نیمی از پشمش را از دست داده است  ؟  ... " قصه بزها : محسن مخملبافدرست همین چند ماه که در تدارک کارهای عروسی هستیم، باید از در و دیوار خبر طلاق و جدایی برسه ، خوب البته تجربه ثابت کرده ما از در و دیوار هم در این جور موارد خونسردترهستیم ...