۱۳۸۹ خرداد ۲۱, جمعه

My argument on Women's Rights and the Green Movement of Iran

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml جنبش سبز و جنبش زنان آیا جنبش زنان باید خواست های خود را تابع جنبش عمومی دمکراسی خواهی کند یا باید همیشه بر خواست های ویژه خود پافشاری کند؟ "رای من کو" به یک اندازه شعار مردان و زنان معترض بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده. اگر صحنه های مکرر در خیابان های تهران و چند شهر دیگر را معیار قراردهیم، هیچ نشانه یی از تردید در میان زنان معترض در مورد پیوستن به جنبش سبز نمی بینیم. برای اولین بار خیابان های شهرهای ایران شاهد اعتراض زنانی بود که صف جدا از مردان تشکیل ندادند. ولی دور از این صحنه های خیابانی فعالان زن یک سوال اساسی را با هم در میان می گذاشتند، اگر تب و تاب و اعتراض به نتایج انتخابات باعث شده خواست های زنان، مثل لغو قوانین تبعیض آمیز، تابع خواست های سیاسی جنبش سبز شود، این تبعیت به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ اما در مقابل میتوان پرسید آیا در شرایطی که زن و مرد و کوچک و بزرگ خواهان تغییرات اساسی در ساختار سیاسی هستند صحبت از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان باعث هرزرفتن اعتراض ها نخواهد شد؟ این سوال ها را با مهمانان این هفته پرگار در میان می گذاریم. در این برنامه زیبا میرحسینی محقق مطالعات زنان در جهان اسلام و شادی صدر حقوقدان و فعال امور زنان به پرسش های آزاده حسینی خبرنگار در لندن و نرگس توسلیان دانشجوی حقوق جواب می دهند.

هیچ نظری موجود نیست: