۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۱, پنجشنبه

گيرم كه...به یاد شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان ، که دو سال پیش در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت

 ۱۳۸۹ اعدام شدند و به یاد تمام اعدام هایی که روزی، دو نوبت تکرار شدند . ( بنابرگزارش امنستی اینترنشنال، متوسط اعدام

در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از

 چین قرار میدهد.)

 

گيرم كه در باورتان... 

گيرم كه در باورتان به خاك نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟

گیرم که می زنید

گیرم که می برید

گیرم که می کشید

با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟(خسرو گلسرخي) 

هیچ نظری موجود نیست: