۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

اولین سلفی سال کنار میز هفت سینهیچ نظری موجود نیست: